Dicţionar

În acest dicționar vei găsi cuvinte legate de orientarea în carieră precum și cuvinte din alte domenii relaționate. Atunci când vrei să cunoști sensul exact al unui termen menționat în platformă, caută-l în dicționar după litera cu care începe. A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Y ZAbilitate set de cunoștințe declarative și procedurale care reflectă potențialul unei persoane de a învăța și obține performanță într-un anumit domeniu.
Abilitatea de conducere capacitatea de a organiza, coordona, monitoriza și ghida alte persoane în realizarea unei activități și atingerea unui scop comun.
Abilitatea de relaționare interpersonală abilitatea de a interacţiona și de a lucra împreună cu alte persoane.
Abilitatea generală de învăţare capacitatea de a dobândi, organiza și utiliza noi cunoștințe, atât în activitățile școlare, cât și în activitățile din timpul liber.
Abilitatea numerică capacitatea de a realiza rapid și corect calcule numerice simple (adunare, scădere, înmulțire, împărțire); capacitatea de a analiza o problemă/sarcină și de a utiliza metoda potrivită pentru rezolvarea ei.
Abilitatea spaţială capacitatea de a reţine şi utiliza conținuturi mintale spațiale care pot fi prezentate atât în plan, cât și în spațiu (reprezentări ale unor figuri geometrice sau structuri întâlnite în viața de zi cu zi, cum ar fi de exemplu: interiorul unei clădiri, o hartă etc.)
Abilitatea verbală capacitatea de a utiliza adecvat cuvintele și regulile gramaticale, și de a înțelege textele citite.
Abilităţi de procesare a informaţiilor aptitudini concrete vizând strângerea şi analiza informaţiilor din mediu.
Abilităţi decizionale strategii şi proceduri de acţiune implicate în rezolvarea problemelor de carieră şi în selectarea alternativei optime.
Abilităţi funcţionăreşti capacitatea de a opera cu detalii verbale și numerice din baze de date și materiale scrise; modul în care sunt urmate și respectate anumite reguli în organizarea și realizarea unor astfel de activități.
Abilităţi motorii abilităţi care permit copilului explorarea şi manipularea mediului.
Abilităţi motorii fine abilităţi mediate de grupurile mici de muşchi ai mâinilor, feţei şi ochilor utilizate în activităţi cum ar fi scrisul, desenatul, etc.
Abilităţi motorii grosiere abilităţi mediate de grupurile mari de muşchi, ele permit copiilor să realizeze diferite activităţi care presupun abilităţi motorii de bază, cum ar fi abilitatea de a urca şi de a coborî scările, a porni, a se întoarce şi a se opri în timp ce fuge, a sări în două picioare şi într-un picior etc.
Abilităţile transferabile abilităţi dobândite în cadrul unor activităţi specifice (o sarcină şcolară, un proiect, o activitate sportivă), care pot fi utilizate şi în realizarea altor sarcini şi activităţi.
Acceptare necondiţionată atitudinea de recunoaştere a demnităţii şi valorii personale, cu puncte tari sau slabe, calităţi sau defecte, atitudini pozitive sau negative, gânduri, trăiri sau comportamente, fără a critica, judeca, controla şi mai ales fără a condiţiona aprecierea.
Adolescenţă reprezintă perioada de tranziţie de la copilărie la maturitate.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) instituţie specializată în domeniul muncii şi protecţiei sociale, responsabilă de implementarea strategiilor şi programelor legate de piaţa muncii, oferind o gamă largă de servicii care se adresează atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi angajatorilor.
Amabilitate abilitatea sau obiceiul de a se comporta politicos.
Analiza prerechizitelor reprezintă o ierarhie a cunoştinţelor şi deprinderilor ce trebuie achiziţionate pentru a rezolva o anumită sarcină/activitate.
Analiza SWOT metodă de analiză a unei situații - problemă care include identificarea punctelor tari și a punctelor slabe ale unei persoane în raport cu oportunitățile și riscurile din mediul extern.
Angajat persoana care se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator în schimbul unei renumeraţii (salariu).
Angajat propriu persoană care prestează o anumită activitate în calitate de persoană fizică autorizată (PFA) sau ca membră a unei asociații familiale (AF).
Angajator persoană care poate, în condiţii legale, să angajeze forţă de muncă.
Antreprenor perasoana care înființează, conduce și își asumă responsabilitatea unei afaceri.
Antreprenoriat totalitatea acțiunilor care au drept scop inițierea unei afaceri sau începerea unei activități independente.
Anxietate o stare fiziologică şi psihologică care se manifestă la 4 nivele: cognitiv, fiziologic, comportamental şi subiectiv, exprimată în stări de nelinişte, sentimente de teamă, îngrijorare, palpitaţii, tahicardie, senzaţia de ameţeala, greaţă, transpiraţie.
Aptitudine capacitatea unei persoane de a învăţa şi obţine performanţă într-un anumit domeniu.
Aptitudinea de percepţie a formei capacitatea de percepere a constanţei formei şi a detaliilor obiectelor şi de discriminare figură-fond.
Aptitudini artistice se referă la capacitățile necesare pentru reuşita în activităţi din domeniul artistic, precum: desen, muzică, pictură, grafică etc.
Aptitudini auditive capacitatea de detecție fină a sunetelor; capacitatea de a procesa informația auditivă, inclusiv vorbirea.
Aptitudini cognitive reprezintă capacităţile individului implicate în prelucrarea informaţiei.
Aptitudini fizice se referă la capacităţile fizice care permit obţinerea succesului în domenii care necesită forţă, rezistenţă fizică şi flexibilitatea corpului.
Aptitudini generale aptitudini care permit obţinerea de performanţe superioare în mai multe domenii.
Aptitudini gustative capacitatea de detecție și discriminare fină între cele patru gusturi fundamentale: acru, amar, dulce și sărat.
Aptitudini muzicale sensibilitate la tonalitatea, amplitudinea, intensitatea, timbrul sunetelor şi la pattern-urile muzicale.
Aptitudini olfactive capacitatea de detecție fină a mirosurilor.
Aptitudini sociale se referă la capacitatea de a comunica, a stabili contacte sociale şi de a utiliza reguli sociale pentru menţinerea relaţiilor.
Aptitudini speciale aptitudinile care permit obţinerea de performanţe superioare într-un număr mai restrâns de domenii.
Aptitudini vizuale acuitatea vizuală, detecția culorilor și adâncimea percepției.
Ascultarea activă capacitatea individului de a se focaliza în acelaşi timp pe conţinutul mesajului şi pe emoţiile interlocutorului pentru a asigura o înţelegere cât mai acurată a mesajului pe care acesta îl transmite. Ascultarea activă încurajează comunicarea deschisă. Ea exprimă respect pentru ceea ce gândeşte sau simte interlocutorul şi comunică prin limbaj nonverbal că este înţeles.
Asertivitate abilitatea unei persoane de a-şi exprima propriile emoţii şi convingeri fără a afecta şi ataca drepturile celorlalţi.
Atenţia proces psihofiziologic complex de utilizare selectivă a resurselor cognitive în vederea realizării eficiente a activităţilor noastre. Este o condiţie primară pentru funcţionarea cognitivă şi comportamentală a subiectului uman. În perioada preşcolară, copii îşi focalizează atenţia în diferite activităţi: când se joacă, când se uită la televizor, când desenează sau în activităţi structurate de la grădiniţă. Proces psihofiziologic complex de utilizare selectivă a resurselor cognitive în vederea realizării eficiente a activităţilor noastre.
Atitudine fel de a fi sau de a te comporta prin raportare la un eveniment, situaţie, fenomen, obiect etc.
Autocunoaştere procesul de explorare şi structurare a informaţiilor despre propria persoană în vederea conturării concepţiei de sine a persoanei.
Autocunoaştere şi dezvoltare personală abilităţi de autoevaluare realistă a propriilor caracteristici şi de autoreglare emoţională şi comportamentală în situaţii diverse legate de viaţă şi carieră.
Autoeficacitate (AE) convingerea unei persoane în capacităţile sale de a-şi mobiliza resursele cognitive şi motivaţionale necesare pentru îndeplinirea cu succes a anumitor sarcini. AE este cea care influenţează: alegerile pe care le fac oamenii, efortul pe care îl vor investi, persistenţa în realizarea sarcinilor dificile şi cantitatea de stres sau anxietate pe care o vor experimenta în confruntarea cu sarcinile.
Autoevaluare procesul de reflecţie asupra comportamentelor proprii şi a rezultatelor obţinute, în scopul monitorizării progresului în atingerea unui obiectiv stabilit sau ca suport al procesului de autocunoaştere.
Autoexprimare capacitatea de a comunica idei personale, sentimente.
Automotivare utilizarea propriilor gânduri şi acţiuni pentru a creşte nivelul motivaţiei faţă de îndeplinirea unei anumite sarcini/activităţi.
Autonomie capacitatea de a analiza lucrurile / situațiile prin prisma unor standarde personale; capacitatea de a acționa în mod independent; rezistență la influențele externe.
Autoreglare capacitatea de a-ţi modifica propriul comportament ca şi răspuns la diferite cerinţe cognitive, emoţionale şi sociale, în situaţii specifice.
Autoreglare emoţională procesul prin care indivizii îşi autoreglează şi controlează atât reacţiile interne la emoţii, cât şi expresia comportamentală a acestora.
Autoreglarea învăţării se referă la capacitatea elevilor/studenţilor de a exercita un control motivaţional, metacognitiv şi comportamental activ asupra propriei învăţări.
Autorizare procedură prin care instituțiile abilitate dau aviz favorabil desfășurării unei activități care au drept scop producerea unor bunuri sau furnizarea unor servicii.